ایا ظروف مسی ضرر دارند؟

ظروف مسی

جواب این سوال ایا ظروف مسی ضرر دارند؟ خیر است اما توجه به نکات زیر در هنگام استفاده از مس برای ظروف مهم است ظروف مسی که خریداری میکنید اغلب به یکی از انواع زیر تولید شده: ۱. ظروف مسی بدون پوشش ۲.ظروف مسی نانو شده ۳.ظروف مسی با روکش قلع ۴.ظروف مسی با پوشش […]